පුජ්‍යපාද කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ කල දේසනා

 

පුජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ ධර්ම දේසනා

කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ කල ධර්ම දේශනා බොහොමයක් නිර්වාන මාර්ගයට නොව මෙලොව හොඳින් ජීවත්වීමට ඕනෑ කරන කාරනා ගැන කල ඒවාය .

ඒවායින් බුදුන් ගේ ධර්මයම නොකියවෙතත් පල්ලියේ හෝ මුස්ලිම් දේවස්ථානයෙන් ඇසෙන ධර්මයන් හා බොහෝ එකඟය
එබඳු දේශනා අසන්නට පහත ඇති රුපය ක්ලික් කරන්න.

Archive

Advertisements